Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities - In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Parfumerie Nederland : de gebruiker van deze algemene voorwaarden b. klant: wederpartij van Parfumerie Nederland die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. c. klant: wederpartij van Parfumerie Nederland handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Parfumerie Nederland en consument/afnemer. 

Artikel 2

Toepasselijkheid - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.parfumerienederland.com (verder te noemen Parfumerie Nederland) en op alle met wederverkoper van producten van Parfumerie Nederland gesloten overeenkomst. 

Artikel 3

Totstandkoming overeenkomst - 3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument / afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van Parfumerie Nederland. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Parfumerie Nederland de bestelling in behandeling heeft genomen.

3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor consument / afnemer. Parfumerie Nederland heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.

3.3 Na het in behandeling nemen van de geplaatste bestelling wordt z.s.m. een factuur met de geldende kortingspercentage naar consument / afnemer gemaild.

3.4 Parfumerie Nederland is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde redenen heeft te vrezen dat de consument / afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van de Parfumerie Nederland met consument / afnemer. 

Artikel 4

Prijzen - 4.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., exclusief kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdrage. 4.2 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. 4.3 De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud. 4.4 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Parfumerie Nederland bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen. 4.5 Parfumerie Nederland is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen. 

Artikel 5

Betaling - 5.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:  a. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag per creditcard voldoen. b. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag middels PayPal voldoen. c. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag, indien dit schriftelijk overeen is gekomen tussen partijen, voldoen bij aflevering. 5.2 Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van consument / afnemer. 5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van consument / afnemer. 

Artikel 6

Levering - 6.1 Levering door Parfumerie Nederland vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder / afnemer.

6.2 Alle leveringen van Parfumerie Nederland worden bezorgd door GLS.

6.3 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument /afnemer. Parfumerie Nederland regelt de wijze van verzending.

6.4 Parfumerie Nederland levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld.

6.5 Verzending vindt in de regel plaats dezelfde dag of de volgende werkdag na ontvangst van betaling. Indien één of meerdere artikelen niet op voorraad zijn, kan het gebeuren dat deze levertijd enkele dagen overschreden wordt.

6.6 Overschrijding van enige leveringstermijnen geeft consument/ afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.7 De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal Parfumerie Nederland de consument / afnemer hiervan op de hoogte stellen. Beide partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.8 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan Parfumerie Nederland (indien consument / afnemer dit wenst) een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.

6.9 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de consument / afnemer dit binnen 14 dagen aan Parfumerie Nederland melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van Parfumerie Nederland aangevuld of opnieuw verricht. 

Artikel 7

Retourrecht - 7.1 Consument / afnemer heeft het recht binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling de levering te retourneren.Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd door Parfumerie Nederland, deze worden geweigerd of de kosten worden bij de consument /afnemer in rekening gebracht. Ook pakketten worden zonder voorgaand overleg geweigerd. Indien het om een foutief geleverd product gaat, worden de gemaakte verzendkosten door de Parfumerie Nederland vergoed. Wij hanteren hiervoor de tarieven van DHL for You.

7.2 Consument / afnemer dient ten allen tijde contact op te nemen met Parfumerie Nederland indien deze één of meerdere artikelen wil retourneren.

7.3 Indien de artikelen ongebruikt en ongeopend zijn en tijdig en correct in originele verpakking zijn geretourneerd, betaalt Parfumerie Nederland de  betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug. 

7.4 Wanneer de door Parfumerie Nederland afgeleverde artikelen niet binnen de ‘zichttermijn’ van artikel 8.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

7.5 Retourzending van artikelen is voor eigen risico van consument / afnemer. Parfumerie Nederland adviseert consument / afnemer dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

Artikel 8

Garantie - 8.1 Parfumerie Nederland garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan Parfumerie Nederland consument / afnemer vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en de oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren.

8.2 De verzendkosten voor het sturen van een nieuw of gerepareerd artikel worden alleen vergoed door Parfumerie Nederland indien het defect valt onder garantie. Let op: Parfumerie Nederland is niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kan consument/ afnemer de producten met verhoogd aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.

8.3 Garantie- aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij Parfumerie Nederland worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur. 8.4 Parfumerie Nederland zal het artikel repareren, vervangen of vergoeden indien er aan de in 8.3 gestelde voorwaarden is voldaan. 8.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:

a. er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht;

b. er sprake is van gebreke die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;

c. het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;

d. Parfumerie Nederland niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen;

Artikel 9

Aansprakelijkheid - 9.1 De aansprakelijkheid van Parfumerie Nederland met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.

9.2 Consument / afnemer vrijwaart Parfumerie Nederland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Parfumerie Nederland toerekenbaar is.

9.3 Parfumerie Nederland is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.4 Indien Parfumerie Nederland in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de ter zake doende factuur.

Artikel 10

Overmacht - 10.1 Parfumerie Nederland en consument / afnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Parfumerie Nederland geen invloed kan uitoefenen, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 11

Ontbinding - 11.1 Parfumerie Nederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a: consument / afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b: na het sluiten van de overeenkomst Parfumerie Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument / afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument / afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

11.2 Voorts is Parfumerie Nederland bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan

worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12

Geschillen - 12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

12.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 13

Herroepingrecht - 13.1. Tijdens de zichttermijn van 7 dagen heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt. 13.2. De zichttermijn van twee weken begint met de ontvangst van deze herroepingclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de klant Parfumerie Nederland de annulering schriftelijk (e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, of de producten binnen de gestelde termijn aan Parfumerie Nederland terugsturen. Als datum van binnenkomst geldt de datum van de poststempel. 13.3. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Parfumerie Nederland heeft teruggezonden, is de koop een feit. 13.4. Om gebruik te maken van uw herroepingrecht dient de klant zich tot de klantenservice van Parfumerie Nederland (pagina "Contacteer ons") te wenden.

Artikel 14

Slotbepaling - Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.